ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ วันที่ 25-28 มีนาคม 2561

เขตพื้นที่บริการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 Click

การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click

** แจ้งความจำนงห้องเรียนปกติ ได้ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคม 2561  Click

**ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 Click

กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 Click