ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียน แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง Click
แบบยื่นความจำนง การแก้ไขปัญหานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ในเขตพื้นที่บริการ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียน แต่ไม่สะดวกในการเดินทาง Click

ยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่ วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการ ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ