การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ClickHere
 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) โครงสร้างวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ClickHere
 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) โครงสร้างคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ ClickHere
 
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Science-math Talent Program) ClickHere
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere