วาระแห่งปี

SCHOOL AGENDA
มีคุณธรรม รู้หน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นพลโลกและ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการอ่าน สื่อสารกว้างไกล ใฝ่เรียนใฝ่รู้ บูรณาการอาเซียน สู่มาตรฐานสากล
AGENDA กลุ่มบริหาร

กลุ่มบริหารวิชาการ

“ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”

กลุ่มบริหารงบประมาณ

“ส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักการประหยัดและการออม”

กลุ่มบริหารงานบุคคล

“พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจสังคม”

กลุ่มบริหารทั่วไป

“พัฒนานักเรียนมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม”

กลุ่มบริหารนโยบายและแผน