มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนฯ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1. คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ
2. นายอุดม พรมพันธ์ใจ รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 1
3. นางเพ็ญศรี ไพรินทร์ รองประธานมูลนิธิฯ คนที่ 2
4. นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ เลขานุการ
5. นางจิตตราณี ประสงค์เจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางภาสินี ลังประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางศุภางค์ ก้องกิติกุล เหรัญญิก
8. นางสาวบุษยา กมลโกศล ผู้ช่วยเหรัญญิก
9. นางสาวบุบผา ผู้พัฒน์ กรรมการฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนา
10. นางกลอยใจ อัครวิเนค กรรมการฝ่ายเสริมสร้างและพัฒนา
11. นางรัชนิดา ชิดสิน กรรมการฝ่ายปฎิคม
12. นางชุติญา จำเริญเลิศ กรรมการกลาง
13. นายประทิน พงศ์อิศวรานันท์ กรรมการกลาง
14. นางสาวสุขเกษม ทักษิณสัมพันธ์ กรรมการกลาง
15. นางสาวมยุรี เสมใจดี กรรมการกลาง