โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารนโยบายและแผน