คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( คณะกรรมการชุดปัจจุบัน )

1. นายปรีชา จิตรสิงห์ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ อัปษร ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายจักรวี วิสุทธิผล ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายบัญชา เหล่าอุดมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอภิเชษฐ์ งามสง่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางอลิสา สิงห์เจริญ ผู้แทนครู
8. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ผู้แทนศิษย์เก่า
9. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี ผู้แทนองค์กรศาสนา
10. นายวิทวัส ตะวันธรงค์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
11. นางสาวจินตนา ศรีสารคาม กรรมการและเลขานุการ
12. ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. รศ.ดร.สุกัญญา แช่มช้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ ผู้แทนองค์กร
15. นายสมานมิตร แยงไสง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น