คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( คณะกรรมการชุดปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการคัดสรรเลือกตั้งตามวาระ )

1. ดร.นิวัตร นาคะเวช ประธานกรรมการ
2. ดร.จิรปวิณ อิ่มโสภณ ผู้แทนผู้ปกครอง
3. นางพวงทอง เหลืองโรจนกุล ผู้แทนครู
4. นายสิทธิชัย เรืองจรุงพงศ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
6. พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายสุรินทร์ หวังเจริญ ผู้แทนองค์กรศาสนา
8. นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ ผู้แทนองค์กรศาสนา
9. รศ.ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ผศ.บุรพร โตวณะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวินัย ชินสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางสิริพร ฐิติไชโย ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. พล.อ.ต.ม.ล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายธีระพงศ์ นิยมทอง กรรมการและเลขานุการ