วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

TUP

“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

To Promote and Develop Learners to Live in Harmony and Also to Be Able to Reach the International Standards with World Class Character

TUP

พันธกิจ

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
 • ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม ยึดในหลักประชาธิปไตย มีคุณลักษณะเป็นพลโลก
 • บริการการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึง
 • สนับสนุนผู้บริหารให้มีความสามารถในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ และมีสมรรถนะสูง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
 • พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา
 • เป้าประสงค์

 • นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข และเก่งตามมาตรฐานสากล
 • นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก
 • ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 • โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • โรงเรียนบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเอื้อต่อสังคม