เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน : ตราพระเกี้ยว
อักษรย่อชื่อโรงเรียน : ต.อ.พ.
พระพุทธรูประจำโรงเรียน : พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ
ศาลพระภูมิของโรงเรียน : ท่านแสงสุระเทวะ
ศาลพระพรหม : พระพรหมอุดมมงคล
เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สีประจำโรงเรียน : ชมพู - น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์
อนุสรณ์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน : รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง

เอกลักษณ์

“พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Cultivating Students’ Academic and Ethical Excellence"

คติพจน์

“ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ”
“Integrity and Wisdom Lead to Prosperity”

ปรัชญา

“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Academic and Ethical Excellence”

อัตลักษณ์ของนักเรียน

“เพียบพร้อมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ”
“Empowered with Academic and Ethical Excellence”

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณธรรมนำความรู้ส่งเสริมคุณลักษณะ เป็นพลโลกภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึงและเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ยากลำบาก