แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียน

1. อาคารเรียน 418 ก
2. โรงพลศึกษา
3. หอประชุม
4. อาคารวิทยาศาสตร์
5. อาคารเอนกประสงค์
6. อาคารประชาสัมพันธ์
7. อาคารวิทยาศาสตร์
8. ห้องน้ำชาย
9. ห้องน้ำหญิง
10. อาคาร 424 ล
11. อาคารฝึกงานแบบพิเศษ
12. อาคารเรียน 318 ล
13. อาคารเรียนพิเศษ 5 ชั้น
14. โรงอาหาร
15. สนามฟุตบอล
16. อาคารปฏิบัติงานเหล็ก - ปูน
17. บ่อปลา
18. บ้านพักครู
19-24. บ้านพักนักการภารโรง
25. เรือนเพาะชำ 1
26. สนามเทนนิส
27. สระน้ำแบบมาตรฐาน
28. อาคารวัชรสกุณี
29. โรงเก็บของ
30. ห้องน้ำชาย
31. ถังบ่อบาดาล
32. ศาลาเรือนไทย
33. ป้อมยาม
34. ร้านทำผม
35. พระพุทธรูป
36. อนุสรณ์อื้อจือเหลียง 2
37. ลานเก็บหินทราย
38. เสาธง
39. บ่อบาดาล
40. กังหันลม
41. ถังน้ำรดต้นไม้
42. เครื่องสูบน้ำ
43. ค่ายพระเกี้ยวน้อย
44. อัฒจรรย์
45. หม้อแปลงไฟฟ้า