สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนฯ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1. นายสุนทร ดีวิเศษพันธ์ นายกสมาคม
2. นายชลิต บัวขำ อุปนายก คนที่ 1
3. นายธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล อุปนายก คนที่ 2
4. นายสิทธิชัย ประทีปอมรกุล อุปนายก คนที่ 3
5. นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล นายทะเบียน
6. นางสาวสมฤทัย มั่นคง ประชาสัมพันธ์
7. นางสาวมรกต พิเชฐไพศาล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. นายโสชัจจ์ งามนุรักษ์ ปฏิคม
9. นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ ฝ่ายจัดหารายได้
10. นายธนพงษ์ พยัคฆพงษ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นางอนัญญา พรหมมะ เหรัญญิก
12. นางสาวสายขวัญ วงษ์โพธิ์ เลขาธิการ