เกียรติยศของโรงเรียน

 • 2550

  - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)

  - ได้รับโล่เยาวชนยุติธรรม ประจำปี 2550 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - ได้เข้าร่วมงาน "มหัศจรรย์เด็กไทย มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ อิมแพค เมืองทองธานี 1 - 3 พ.ย. 2550(ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง)

  - ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนที่ร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2550

  - ได้รับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านคณิตสาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2549 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2550

  2550

 • 2549

  - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2549 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - เป็นเจ้าภาพผลิตสื่อทางไกลห้เด็กไทยเรียนรู้ จากครูดีโดยโรงเรียนรับผิดชอบการผลิตสื่อทางไกลกลุ่มสาระการเรียนรู้สัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเขตพื้นที่การศึกาากรุงเทพมหานคร เขต 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษาระดับภูมิภาคด้านพัฒนาคุณธรรรม จริยธรรม ระดับดีเยี่ยม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ระยะที่ 3 ( PISA 2006 MAN STUDY ) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.))

  - เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำโครงการ "สพท. กทม. 2 เกมส์" ครั้งที่ 2 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)

  - ร่วมงานมหกรรมวิชาการคลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพท.กทม.2

  - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาในโครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ(โรงเรียนรักษาดินแดน)

  - ได้รับรางวัลชนะเลิศโปสเตอร์ดีเด่น "โครงการสร้างเสริมผู้ประกอบการ SME" รุ่นเยาว์ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

  - เป็นโรงเรียนส่งเสริมการดำเนินการวิจัย ประเภทรายงนการวิจัยจากการคัดสรรผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  2549

 • 2548

  - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศ รุ่นที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2548(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง (กองส่งเสริมสุขภาพ)

  - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับเขตโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก(สำนักอนามัย กรุงเทพมหาคร)

  2548

 • 2547

  - เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการเรียนรู้กฎหมายปกครองและศาลปกครอง(สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

  - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนภายในประเทศรุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2547 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

  - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมดีเด่นระดับภูมิภาคประจำปีการศึกษา 2547 (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

  2547

 • 2546

  - เป็นโรงเรียนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด (กรุงเทพมหานคร)

  2546

 • 2545

  - โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น (กรมสามัญศึกษา)

  - โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544(กรมสามัญศึกษา)

  2545

 • 2544

  - โรงเรียนดีเด่นด้านการปฏิรูปการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับ A3(กรมสามัญศึกษา)

  2544

 • 2543

  - รางวัลชนะเลิศการจัดห้องวิชาภาษาไทย(กรมสามัญศึกษา)

  2543

 • 2542

  - รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว (กระทรวงศึกษาธิการ)

  2542

 • 2541

  - รางวัลสถานศึกษาจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี (กรมสามัญศึกษากรมการศาสนา)

  - รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่นในกรมสามัญศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ)

  - รางวัลโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา โรงเรียนรางวัลพระราชทาน(กระทรวงศึกษาธิการ)

  2541

 • 2540

  - โรงเรียนดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (กรมสามัญศึกษากรมการศาสนา)

  - สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น (กรมสามัญศึกษากรมการศาสนา)

  2540

 • 2533

  - โรงเรียนที่จัดห้องสมุดดีเด่นด้านการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน (กรมสามัญศึกษา)

  - โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท.ดีเด่นแห่งชาติ(กรมสามัญศึกษา)

  2533

 • 2532

  - โรงเรียนจัดบรรยกาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี(กรมสามัญศึกษา)

  2532

 • 2531

  - โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ (กรมสามัญศึกษา)

  - โรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนดีเด่น (กระทรวงศึกษาธิการ)

  - โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจริยธรรมดีเด่น (กรมศาสนา)

  - โรงเรียนจัดบรรยกาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี (กรมสามัญศึกษา)

  - โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท. ดีเด่นแห่งชาติ (กรมสามัญศึกษา)

  2531

 • 2530

  - โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ (กรมสามัญศึกษา)

  - โรงเรียนจัดกิจกรรม ช.ก.ท.ดีเด่นแห่งชาติ (กรมสามัญศึกษา)

  2530

 • 2529

  - รางวัลชมเชย โรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่พิเศษ

  2529