ศูนย์ความเป็นเลิศ งานแนะแนว
E-mail: guidancetup@gmail.com

สถิติผลการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2564สถิติผลการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2559-2563 คลิก

สถิติผลการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2559-2563 คลิก
เชิญศิษย์เก่าลงทะเบียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา คลิกเพื่อทำการลงทะเบียน
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม สู่เป้าหมายการศึกษาและอาชีพยุคดิจิตอล 4.0
วัตถุประสงค์
เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าชาวเตรียมพัฒน์มาร่วมลงทะเบียนเวลา เพื่อเข้ามาพบปะรุ่นน้องในการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ร่วมมือกันพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่นักเรียนให้เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
เป้าหมาย
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในด้านการศึกษาและอาชีพสู่ระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อวางแผนการศึกษาและอาชีพของนักเรียนสู่ยุคดิจิตอล 4.0
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
1. สำรวจข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อของนักเรียนในคณะต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา
2. จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าเพื่อประสานความร่วมมือในการเป็นวิทยากรแนะนำการศึกษา และอาชีพ ตามความต้องการของรุ่นน้องในกิจกรรม “พี่พบน้อง...ร่วมสานฝันสู่อนาคต”
3. บริการสำรวจความสนใจ ความถนัดและวิเคราะห์ตนเอง โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์บุคลิกภาพ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นต้น
4. บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
5. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ
6. บริการจัดอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio)
7. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ฝึกการกล้าแสดงออก การพัฒนาตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เป็นต้น