ประกาศห้องเรียนเสริมวันเสาร์วิชาเทคโนโลยี

07/06/24

เริ่มเรียนเวลา 14.30-16.30 น.
วิชา อนิเมชั่น เรียนห้อง 533
วิชา ไมโครบิต เรียนห้อง 131
วิชา หุ่นยนต์ เรียนห้อง 712