คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ

นางสาวปิยะพร ศรีเจริญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ

นางสาวกาญจนา นาถวิทยาคุณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่กี้

นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่กี้

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายธีรพล เรืองทองดี

นายธีรพล เรืองทองดี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน

นางสาวเพ็ญประภา พุฒซ้อน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางธิดารัตน์ ทองตะโก

นางธิดารัตน์ ทองตะโก

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

นางสาวพฤษภา บุญสุข

นางสาวพฤษภา บุญสุข

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นายชิงชัย เตียเจริญ

นายชิงชัย เตียเจริญ

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร