คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


งานโสตทัศนศึกษา
{teacher_name}

นางภัทรพร วงษ์ถาวร

ที่ปรึกษางานโสตทัศนศึกษา

{teacher_name}

นางสาวภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

งานห้องสมุด
งานอนามัยโรงเรียน
{teacher_name}

นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

งานทะเบียน
{teacher_name}

นายภูมิมาส รักษ์วงศ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน และจัดทำสำมะโนนักเรียน

กลุ่มบริการงบประมาณ
{teacher_name}

นางสาวสุธาสินี คำทะเนตร

หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
{teacher_name}

นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน

หัวหน้างานเรียนรวม

กลุ่มงานพัสดุ
{teacher_name}

ว่าที่ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

{teacher_name}

นางภัทรา เมฆานิมิตดี

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

งานวัดผล
{teacher_name}

นายรักพันธุ์ เทพปัน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
{teacher_name}

นางเทวี พรหมรินทร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

{teacher_name}

นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน

หัวหน้างานเรียนรวม

{teacher_name}

นางอนันตญา สนธินรากุล

หัวหน้างานแนะแนว

{teacher_name}

นางสาวอัญชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน