คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ

นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ

นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว

นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายตั้ม ทองสุทธิ์

นายตั้ม ทองสุทธิ์

หัวหน้าโครงการ English Program

นายภูมิมาส รักษ์วงศ์

นายภูมิมาส รักษ์วงศ์

หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน และจัดทำสำมะโนนักเรียน

ว่าที่ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา

ว่าที่ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา

หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวจริยา เอิบบุญ

นายวุฒิชัยพงษ์อดัม จันทร์ดก

นายวุฒิชัยพงษ์อดัม จันทร์ดก

หัวหน้าโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีน

นางกออัญชัญ คาชิวากิ

นางกออัญชัญ คาชิวากิ

หัวหน้าโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น