คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธิพงษ์ ปานนาค

นายสิทธิพงษ์ ปานนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเทวี พรหมรินทร์

นางเทวี พรหมรินทร์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้, หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวกูอารีดา   ตูแวดอเล๊าะ

นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ

หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นายเจนรงค์ สอนบาล

นายเจนรงค์ สอนบาล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายอรรถกร จงเกษม

นายอรรถกร จงเกษม

หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข สิ่งเสพติด โรคเอดส์และอบายมุข