คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ

นายสุวัฒน์ ตามสันเทียะ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล

นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายรักพันธุ์ เทพปัน

นายรักพันธุ์ เทพปัน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศิริพร มณีขาว

นางสาวศิริพร มณีขาว

ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารวิชาการ

นางพิศมัย บุญสวัสดิ์

นางพิศมัย บุญสวัสดิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานสำนักงานบริหารงานบุคคล

นายกีรติ โกบุตร

นายกีรติ โกบุตร

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ หัวหน้าโครงงาน OCOP ม.ต้น

นางสาวอัฉรา แสงศรี

นางสาวอัฉรา แสงศรี

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ

นางสาวสุวรรณา รักเสนาะ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวกนกวรรณ มะลิลา

นางสาวกนกวรรณ มะลิลา

หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริม ประชาธิปไตย

นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ์

นางสาวฐิตินันท์ กัณหะวงศ์

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายอภิวัฒน์  ขุนสูงเนิน

นายอภิวัฒน์ ขุนสูงเนิน

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

งานคอมพิวเตอร์
{teacher_name}

นางธันยธร ตวงวาสนา

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

{teacher_name}

นายภาวัต โชติสุภาพณ

ผู้ช่วยรองกลุ่มบริหารงานบุคคล

{teacher_name}

นายกิตติพงษ์ จงกิตติมหา

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

{teacher_name}

นายณัชภัค บุญเติมนิติกุล

หัวหน้างานสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา