คุณครูโรงเรียนเตรียมพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอารีย์ สุวรรณพงษ์

นางอารีย์ สุวรรณพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมยุรา ทิทา

นางสาวมยุรา ทิทา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวีระวัช รัตนบุรี

นายวีระวัช รัตนบุรี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอลิสา สิงห์เจริญ

นางอลิสา สิงห์เจริญ

ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารวิชาการ

นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล

นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล

ผู้ช่วยฯกลุ่มบริหารงานบุคคล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน/คณะสี

นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์

นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน

นางสาวอุดมพร พรมมา

นางสาวอุดมพร พรมมา

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ

นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ

หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพิเศษ

นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง

นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง

หัวหน้างานพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์