วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล มีคุณลักษณะเป็นพลโลกและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

“To Promote and Develop Learners to Live in Harmony and Also to Be Able to Reach the International Standards with World Class  Character"
 
พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็นพลโลก

3. จัดระบบการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้

5. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
    สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพัฒนา

 
เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข และเก่งตามมาตรฐานสากล

2. นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก

3. ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

6. โรงเรียนบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเอื้อต่อสังคม

 

 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888