โครงงานทางวิชาการ OCOP โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  แบบฟอร์ม / รายงาน โครงงานทางวิชาการ OCOP 2016
     


  แบบโครงร่าง เค้าโครงย่อ ปี 2559 OCOP 2016 ( WORD )


   แบบโครงร่าง เค้าโครงย่อ ปี 2559 OCOP 2016 ( PDF )

   แบบรายงานโครงงาน 5 บท ปี 2559 OCOP2016 (WORD)

   แบบรายงานโครงงาน 5 บท ปี 2559 OCOP2016 (PDF)

  ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ โครงงานทางวิชาการ OCOP 2015

  แผนผังการจัดนิทรรศการ TUP 2015  ClickHere

  เกณฑ์และคำชี้แจงการผ่าน/ไม่ผ่าน กิจกรรมโครงงานในภาคเรียนที่ 2/2558 ClickHere

  คู่มือการจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานโครงงานทางวิชาการ 2015 ClickHere

  แบบบันทึกรายงานนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ  และรายชื่อโครงงานที่เป็นตัวแทนห้อง เพื่อประกวดแข่งขัน
 ชิงเงินรางวัล 60,000 บาท จากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมทอุดมศึกษาพัฒนาการ
   ClickHere

"แบบโครงร่าง เค้าโครงย่่อที่ใช้ส่งของบประมาณ"
 นักเรียนสามารถนำเฉพาะ หน้า 6 หัวข้อที่ 15.ประมาณการรายจ่าย ปะแนบบท้ายได้ ClickHere

 การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงาน และนวัตกรรม” ระยะที่ 2 ClickHere

 ปฏิทินการจัดกิจกรรม โครงงานทางวิชาการ OCOP ประจำปีการศึกษา 2558 ClickHere

 เกณฑ์การผ่านกิจกรรมโครงงาน ( OCOP : 2015 ) ClickHere

  แบบฟอร์ม / รายงาน โครงงานทางวิชาการ OCOP 2015

  

  แบบฟอร์ม แบบรายงานโครงงาน  5 บท

  แบบโครงร่าง เค้าโครงย่อ ( PDF )

  แบบโครงร่าง เค้าโครงย่อ ( WORD )

  แบบรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ และ OCOP ( PDF )

  แบบรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ และ OCOP ( WORD )

  แบบรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 2 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ และ OCOP ( PDF )

  แบบรายงานผลการประเมิน ครั้งที่ 2 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงงานทางวิชาการ และ OCOP ( WORD )

  แหล่งเรียนรู้โครงงาน

เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูแกนนำที่ปรึกษาโครงงานและนวัตกรรม ระยะที่ 2

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงย่อโครงงาน

แบบฝึกคิดวิเคราะห์โครงงานทางวิชาการและเว็บตัวอย่างโครงงานหลากหลายสาขา

Young Scientist Competition Thailand

เอกลักษณ์ของนักเรียนวิทยาศาสตร์

การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาเฉพาะกรณี Case Study Research

 

   โครงงานทางวิชาการ OCOP 2014

 ประกาศจากงานโครงงาน นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินโครงงาน (ติด มผ - ไม่ผ่าน ) ClickHere

  สูจิบัตร OCOP2014 ClickHere

  แบบรายงานโครงงาน 5 บท ClickHere

  ตัวอย่างรายงานโครงงาน 5 บท และ ตัวอย่าง Presentation ClickHere

  คู่มือการนำเสนอผลงานโครงงาน ClickHere

  แบบบันทึกรายงานการชมโครงงานทางวิชาการ
 และรายชื่อโครงงานที่เป็นตัวแทนห้อง OCOP 2014 : The Best Discoveries for All ClickHere