ภาพกิจกรรมโรงเรียน
คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อเห็นภาพและรายละเอียดขนาดใหญ่
 
25 เมษายน 2560    :
  การประชุม OBECQA
24 เมษายน 2560    :
  ผู้อำนวยการกล่าวทักทายนักเรียน
24 เมษายน 2560    :
  การสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  นายไพรัช แสงทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
22 เมษายน 2560    :
  การสอบครูผู้ช่วย
20 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4
19 เมษายน 2560    :
  วันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1
13 เมษายน 2560    :
  รดน้ำขอพรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทย
7 เมษายน 2560    :
  จับฉลาก ม.1 เขตพื้นที่บริการ
6 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4
5 เมษายน 2560    :
  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1
4 เมษายน 2560    :
  ประกาศรายชื่อและรายงานตัว ม.4 (ม.3 เดิม)
1 เมษายน 2560    :
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 1 ม.6
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 1 ม.3
31 มีนาคม 2560    :
  พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี 2 ม.3
30 มีนาคม 2560    :
  ทดสอบความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา
30 มีนาคม 2560    :
  สรุปยอดรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ
27-30 มีนาคม 2560    :
  รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ
24 มีนาคม 2560    :
  ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม
24 มีนาคม 2560    :
  ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักเรียน
23 มีนาคม 2560    :
  ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่านหญิงสง่าอิงคุลานนท์
22 มีนาคม 2560    :
  ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 2560    :
  อบรมพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
21 มีนาคม 2560    :
  สอบคัดเลือก ม.4 โครงสร้าง Intensive
20 มีนาคม 2560    :
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
  จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
16 มีนาคม 2560    :
  ประชุมโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตศรีนครินทร์
16 มีนาคม 2560    :
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมครูเก่า ต.อ.พ
15-16 มีนาคม 2560    :
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบ PDCA
14 มีนาคม 2560    :
  อบรม STEM Education
13 มีนาคม 2560    :
  มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
11 มีนาคม 2560    :
  สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (1)
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (2)
9-10 มีนาคม 2560    :
  นิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน OCOP2016 (3)
8 มีนาคม 2560    :
  อบรมครู ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6 มีนาคม 2560    :
  โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ศึกษาดูงาน
6 มีนาคม 2560    :
  ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม
5 มีนาคม 2560    :
  การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
4 มีนาคม 2560    :
  การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
2 มีนาคม 2560    :
  ประชุมเตรียมความพร้อมการหลอมแผนของบประมาณโรงเรียน
3 มีนาคม 2560    :
  ตรวจสุขภาพครู
27 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมวินิจฉัยการทดสอบระดับชาติ O-NET
26 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  งานเลี้ยงอำลาอาลัย ม.6
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  พิธีแสดงกตเวทีตาคุณและงานอำลาอาลัย ม.6
24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับโล่เกียรติคุณ "รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น"
23 กุมภาพันธ์ 2560    :
  พิธีแสดงกตเวทีตาคุณและงานอำลาอาลัย ม.3
23 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ผู้อำนวยการรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
21 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันสถาปนาโรงเรียน
20-24 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
20 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ฉีดพ่นกำจัดยุงและแมลง
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  งานดื่มน้ำชาการกุศล
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะภาษาจีน
16 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ใส่บาตรประจำสัปดาห์
15 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเกียรติบัตรแข่งขันภายในและภายนอกโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมประธานชุมชน งานดื่มน้ำชาการกุศล
14 กุมภาพันธ์ 2560    :
  แสดงความยินดี กับ ดร.ปิยวัชร์ สุทธิวนิช
12 กุมภาพันธ์ 2560    :
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
9-10 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ติว O-Net ม.6
9 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียน
    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
9-12 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สัมมนาวิชาการสมาคมผู้บริหารหญิง
    โรงเรียนมัธยมศึกษา
9 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  เตรียมพัฒน์สัมพันธ์ เดินงาน สานฝัน
    ณ สุวรรณภูมิ
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
    ของสถานศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
    ในภาคใต้
8 กุมภาพันธ์ 2560    :
  มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
    จ.สุราษฎร์ธานี
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุม STEM ศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม.2
7 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ครูฝึกสอนภาษาอังกฤษพบ
    ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ร่วมงานวันสถาปนากรมทหารม้าที่ 1 
    รักษาพระองค์
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียน
6 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2560    :
  การสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.3
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  รับการประเมินครูวิทยฐานะ
    ชำนาญการพิเศษ
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ศึกษาดูงาน
3 กุมภาพันธ์ 2560    :
  นักเรียนทุน AFS
2 กุมภาพันธ์ 2560    :
  ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
1-2 กุมภาพันธ์ 2560   :
  อบรมการสร้างสื่อการสอน E-Learning
1 กุมภาพันธ์ 2560    :
  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
1 กุมภาพันธ์ 2560    :
  บำเพ็ญกุศลถวายพระบรม
27 มกราคม 2560   :
  รับรางวัลมหกรรมศึกษา
17-31 มกราคม 2560   :
  กีฬาด้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
6 มกราคม 2560   :
  จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
              
            

 


 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888