เครื่องหมายประจำโรงเรียน
อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ต.อ.พ.
พระพุทธรูประจำโรงเรียน
พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ
ศาลพระภูมิของโรงเรียน
ท่านแสงสุระเทวะ
ศาลพระพรหม
พระพรหมอุดมมงคล
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - น้ำเงิน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
อนุสรณ์ผู้มอบที่ดินให้สร้างโรงเรียน
รูปปั้นท่านอื้อจือเหลียง
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน
“ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ”
“Integrity and Wisdom Lead to Prosperity”
   
ปรัชญาของโรงเรียน
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ คุณธรรม”
“Academic and Ethical Excellence”
   
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”
“Cultivating Students’ Academic and Ethical Excellence"
 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
“เพียบพร้อมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ”
“Empowered with Academic and Ethical Excellence”
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้สูงขึ้น
                   สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณธรรม นำความรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะเป็นพลโลก
                  ภายใต้วิถีชีวิตประชาธิปไตย และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                  มีจิตสาธารณะ และมีภูมิคุ้มกันตัวเอง 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการขยายโอกาส และความเสมอภาค
                  ทางการศึกษาให้ทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพครูให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะในการสอน
                  อย่างมีคุณภาพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมแนวร่วม
                   การกำกับดูแลการจัดการศึกษา และสร้างเครือข่าย
                   กลุ่มร่วมพัฒนา


 


 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888