วาระแห่งปี SCHOOL AGENDA (ปีการศึกษา 2559)

1. มีคุณธรรม รู้หน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นพลโลกและ
    ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมการอ่าน สื่อสารกว้างไกล ใฝ่เรียนใฝ่รู้
    บูรณาการอาเซียน สู่มาตรฐานสากล


 

 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888