เลื่อนการแจ้งความจำนงรับสมัครห้องเรียนปกติ เพื่อรอผล O-NET
สามารถแจ้งได้ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2560 -30 มีนาคม 2560

     Click http://www.bangkok2.org
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มช้น
Intensive English Course
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 Click
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์
มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
โครงสร้างภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ-สังคมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 Click

ตารางสอบคัดเลือกโครงสร้าง
Intensive English Course
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  Click

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงสร้าง ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา
ปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  Click
กำหนดการประกาศผล
การประเมินชุมนุมโครงงานทางวิชาการ (OCOP)

นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถดูผล
การประเมินชุมนุมโครงงานทางวิชาการ (OCOP)
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.tup.ac.th

สำหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินเป็น “มผ”
ให้ติดต่อลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่ห้องวัดผลประเมินผล ตามกำหนดการต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศ / เอกสารการประชุม และมอบตัวนักเรียน
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง  Click
  ขั้นตอนการมอบตัว ม.1 ม.4 สำหรับผู้ปกครอง (ห้องเรียนปกติ)  Click
  ขั้นตอนการมอบตัว ม. 2 3 5 6 สำหรับผู้ปกครอง  Click
  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Click
  ใบสัญญา ผู้ปกครอง และนักเรียน  Click
  เอกสารการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  Click
  เอกสารมอบตัวนักเรียน Gifed และ EP-2560   Click
   

แบบฟอร์ม ต.อ.พ.1 ใบรับรองผลการเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1
Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Click
English Program
Click


แบบฟอร์ม ต.อ.พ.1 ใบรับรองผลการเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.4

Gifted วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Click
English Program วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Click
English Program ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ Click


ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง เขตพื้นที่บริการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 Click

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   ประจำปีการศึกษา 2560
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 Click

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 Click


แบบรายงานโครงงาน 5 บท (OCOP) Update
         Click ไฟล์ Word , ไฟล์ Pdf

คู่มือการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโครงงานทางวิชาการ 2016
         Click ไฟล์ Word , ไฟล์ Pdf

แบบบันทึกรายงานนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ Click

แผนผัง OCOP 2016 Click

แบบวิเคราะห์โครงงาน Click

สูจิบัตรงาน OCOP 2016 Click

แบบสอบถามผู้ปกครองโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2559
         Click หรือ QR Code
ประกาศ ผลคะแนนสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2560
เรียงตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ Click
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคะแนนรวมสูงสุด Click

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ม.6
         Click หรือ QR Code


การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click
งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จะจััดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษา
วัฒนธรรมใน ต่างประเทศ ณ เมือง Ramsgate, Kent ประเทศอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค.-9 เม.ย. 60 (3 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 125,000 บาท
สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่ครูนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย เบอร์ 081-336-6953
หรือ ครูเสาวนีย์ เวโรจนนันท์ เบอร์ 083-963-9559
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  ClickHere
   
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere