ประกาศ ผลคะแนนสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2560
เรียงตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ Click
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรคะแนนรวมสูงสุด Click
แบบรายงานโครงงาน 5 บท (OCOP)
         Click ไฟล์ Word , ไฟล์ Pdf
ปรับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2559
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 17 มกราคม 2560 แก้ไข ห้อง 4/4
วันที่ 15 มกราคม 2560
แก้ไข ห้อง 3/8, 3/10, 3/13
4/4, 4/5, 4/6, 4/13, 4/14. 4/16
5/2, 5/3, 5/6, 5/9, 5/12, 5/13, 5/14, 5/17, 5/18
6/11, 6/16


แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ม.6
         Click หรือ QR Code


ประกาศสวัสดิการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การสอบราคาซื้อสินค้า
         รายละเอียด Click
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click
ขอเชิญคุณครูทุกท่านส่งสื่อและนวัตกรรมเข้าประกวด
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560
         รายละเอียด Click
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จัดสอบ Pre – Entrance M.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         รายละเอียด Click
         ใบสมัคร Click
งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จะจััดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศึกษา
วัฒนธรรมใน ต่างประเทศ ณ เมือง Ramsgate, Kent ประเทศอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 18 มี.ค.-9 เม.ย. 59 (3 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่ายประมาณคนละ 125,000 บาท
สนใจติดต่อขอรายละเอียดที่ครูนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย เบอร์ 081-336-6953
หรือ ครูเสาวนีย์ เวโรจนนันท์ เบอร์ 083-963-9559
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ClickHere         
: ประกาศโครงงานทางวิชาการ Ocop :
   
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

ประกาศ
รับสมัครพนักงานขายของที่ร้านค้าสวัสดิการสมาคมฯ
คุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
2. จบการศึกษาอย่างต่ำ ประถมศึกษาตอนปลาย
3. เป็นชายหรือหญิงก็ได้
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. อดทนสู้งานได้
6. เงินเดือนเริ่มที่ 9,000 บาท ต่อเดือน
วันเสาร์มี ล่วงเวลา ทำงานเวลา 05.30-16.00 น ตามวันราชการ
สนใจสมัครได้ที่ห้องบุคลากร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

  : อื่นๆ :
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  ClickHere
   
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere