ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคน


ประกาศสวัสดิการโรงเรียน
เรื่อง การสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสะอาด Click
แจ้งตารางเรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ช่วงเวลาเรียนที่เรียน คือ คาบที่ 8 หรือ 9 ของวันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
หมายเหตุ
ห้อง English Program มีคาบเรียนที่ 9 น้อยในสัปดาห์
จึงมีช่วงเวลาเรียนชดเชยยาวกว่าห้องเรียนอื่นๆ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สรุปภาระงานมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9 มิถุนายน 2560
แก้ไข 5/13 , 5/14 , 5/18


ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตร

ขอให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ลงวิชาเลือกไว้ในรายวิชาต่างๆ
เข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนเป็นระยะก่อนถึงเวลาปิดระบบ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click


แผนผังจำนวนนักเรียน ห้องเรียนประจำ
ระดั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ปีการศึกษา 2560 Click
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere