การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
และค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แจ้งผู้ปกครอง Click

รายละเอียด Click

ประกาศ
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 Click
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มช้น
Intensive English Course
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 Click
กำหนดการประกาศผล
การประเมินชุมนุมโครงงานทางวิชาการ (OCOP)

นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถดูผล
การประเมินชุมนุมโครงงานทางวิชาการ (OCOP)
ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.tup.ac.th

สำหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินเป็น “มผ”
ให้ติดต่อลงทะเบียนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่ห้องวัดผลประเมินผล ตามกำหนดการต่อไปนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ประกาศ / เอกสารการประชุม และมอบตัวนักเรียน
  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง  Click
  ขั้นตอนการมอบตัว ม.1 ม.4 สำหรับผู้ปกครอง (ห้องเรียนปกติ)  Click
  ขั้นตอนการมอบตัว ม. 2 3 5 6 สำหรับผู้ปกครอง  Click
  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Click
  ใบสัญญา ผู้ปกครอง และนักเรียน  Click
  เอกสารการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน  Click
  เอกสารมอบตัวนักเรียน Gifed และ EP-2560   Click
   

แบบรายงานโครงงาน 5 บท (OCOP) Update
         Click ไฟล์ Word , ไฟล์ Pdf

คู่มือการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานโครงงานทางวิชาการ 2016
         Click ไฟล์ Word , ไฟล์ Pdf

แบบบันทึกรายงานนิทรรศการโครงงานทางวิชาการ Click

แผนผัง OCOP 2016 Click

แบบวิเคราะห์โครงงาน Click

สูจิบัตรงาน OCOP 2016 Click

แบบสอบถามผู้ปกครองโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปีการศึกษา 2559
         Click หรือ QR Code

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้น ม.6
         Click หรือ QR Code


การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click   แก้ไขล่าสุด 6 ธ.ค. 59

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวัดผล-ประเมินผล 2 ตำแหน่ง Click

กำหนดการสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผล-ประเมินผล Click

ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่อัตราจ้าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผล-ประเมินผล Click

  : อื่นๆ :
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  ClickHere
   
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere