ตารางเวลา พบคณะกรรมการ OCOP ระดับชั้น ม.1-6 Click

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน
เรื่อง กำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน
และกำหนดปฏิทินงานช่วงเดือนตุลาคม 2560 Click

 

ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Click

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 Click
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
ส่งกำลังใจ เชียร์ วง Methane (มีเทน)
"HOT WAVE MUSIC AWARDS 2017"
ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พิมพ์ H 1 ส่งไปที่ 4642525
ได้เรื่อยๆและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ วง Methane (มีเทน)
คลิกชม ผลงาน วง Methane (มีเทน) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
ประกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอลทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
และทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
หมายเหตุ :
1. ติดรูปภาพ โดยใส่ชุดนักเรียน หน้าตรง
2. ผู้ปกครอง ลงชื่อ และ เบอร์โทรศัพท์
   ในการยินยอมเข้ารับการฝึกซ้อม
รายละเอียดการรับสมัคร Click
ใบสมัคร   Click
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตน้ำดื่มสะอาด Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคนประกาศสวัสดิการโรงเรียน
เรื่อง การสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสะอาด Click
แจ้งตารางเรียนชดเชยวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ช่วงเวลาเรียนที่เรียน คือ คาบที่ 8 หรือ 9 ของวันที่ 12 - 22 มิถุนายน 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก
หมายเหตุ
ห้อง English Program มีคาบเรียนที่ 9 น้อยในสัปดาห์
จึงมีช่วงเวลาเรียนชดเชยยาวกว่าห้องเรียนอื่นๆ

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สรุปภาระงานมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9 มิถุนายน 2560
แก้ไข 5/13 , 5/14 , 5/18


ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตร

ขอให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ลงวิชาเลือกไว้ในรายวิชาต่างๆ
เข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนเป็นระยะก่อนถึงเวลาปิดระบบ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click


แผนผังจำนวนนักเรียน ห้องเรียนประจำ
ระดั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ปีการศึกษา 2560 Click
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere