ส่งรายงาน งานควบคุมภายใน 2559
ภายใน 5 พฤศจิกายน 2559
(ท้ายเอกสาร ให้ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

พิมพ์ 1 ชุด และ ลงลายมือชื่อหัวหน้างาน
ส่งที่ ครูปาณิศา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องหมวดคอมพิวเตอร์
พร้อมส่งทุกไฟล์ที่ E-mail : tup_ctrlrisk@hotmail.com

(หรือ บันทึกไฟล์ลงเฟรชไดว์นำมาส่งก็ได้ค่ะ)
(สามารถตรวจเช็คการส่งรายงานได้ ที่เมนู ตรวจการส่งรายงาน Click )