การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2559 (กำหนดส่ง 5 พฤศจิกายน 2559)
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งรายงาน
ยังไม่ส่งรายงาน
วันที่ , หมายเหตุ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ส่งแล้ว
 
4 พฤศจิกายน 59
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ส่งแล้ว
 
2 พฤศจิกายน 59
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ส่งแล้ว
 
16พฤศจิกายน 59
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว
 
5 ตุลาคม 59
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
ส่งแล้ว
 
10พฤศจิกายน 59
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ส่งแล้ว
 
6 ตุลาคม 59
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
ส่งแล้ว
 
16พฤศจิกายน 59
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ส่งแล้ว
 
2 พฤศจิกายน 59
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  งานห้องสมุด
ส่งแล้ว
 
2 พฤศจิกายน 59
  งานทะเบียนและวัดผล
ส่งแล้ว
 
6 ตุลาคม 59
  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
  งานรับนักเรียน
ส่งแล้ว
 
10พฤศจิกายน 59
       
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  งานการเงินและการบัญชี
ส่งแล้ว
 
10พฤศจิกายน 59
  งานตรวจสอบภายใน      
  งานพัสดุและสินทรัพย์
ส่งแล้ว
 
10 ตุลาคม 59
       
กลุ่มบริหารงานบุคคล      
       
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ส่งแล้ว
 
8 พฤศจิกายน 59
       
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน